Fotoalbum

2023 Požehnanie obnovenej Kaplnky sv. Jozefa

2023 Požehnanie obnovenej Kaplnky sv. Jozefa

2023 Veľká noc

2023 Veľká noc

2023 Odpust sv. Doroty vo Forbasoch

2023 Odpust sv. Doroty vo Forbasoch

2023 Ľudové misie

2023 Ľudové misie

2023 Stav okien na Kostole sv. Bartolomeja

2023 Stav okien na Kostole sv. Bartolomeja