Pastoračný plán farnosti Hniezdne

Pastoračný plán farnosti Hniezdne 2021 - 2026

 

 1. Pravidelné katechézy: (v pondelok zamerané na seniorov – alebo seniori vrámci duchovnej obnovy v bratstvách, v stredu na deti, v piatok mládež, rodičom prvoprijímajúcich detí...) Témy:
 • *moje miesto vo farnosti- definovať úlohy a povzbudiť jednotlivé skupiny veriacich-deti, mládež, mladé rodiny, matky, otcov, single, krstní rodičia, bezdetné páry, starí rodičia, ovdovení, rozvedení...
 • *svätá omša - ako prežívať jednotlivé časti sv. omše, čo je dovolené, čo nie počas sv. omše, úmysly sv. omší, účasť na celej sv. omš
 • sviatosti - aké sú podmienky prijatia jednotlivých sviatostí, čo nám Kristus a Cirkev ponúka vo sviatostiach ( kedy ešte ísť na sv. prijímanie, kedy už nie, generálna sv. spoveď, povery - zhadzovanie z očí, biela mágia...)

 

 1. Pastorácia detí
 • v stredu sv. omša pre deti s domácou úlohou (ZŠ - prvý stupeň + MŠ)
 • detský spevokol
 • kronika rodín (predstavujeme sa Vám... – od septembra 2021 do júna 2022)
 • príprava na prvé sväté prijímanie
 • poďme spolu na cintorín, pripomíname si sv. Martina (svetielkový sprievod do kostola), sv. Mikuláša, deti (erko a miništranti) prinášajú betlehemské svetlo,  vianočná akadémia, Dobrá novina eRkárov.

 

 1. Pastorácia mládeže a birmovancov
 • v piatok sv. omša pre mládež (ZŠ - druhý stupeň a SŠ), aj účasť na pobožnosti pred sv. omšou,
 • dvojročná príprava birmovancov (2024-2025), rozdelených do skupín, vedených pánom farárom a animátormi (vedenie k utvoreniu vzťahu s Pánom, mesačné stretnutia podľa materiálov Slovo výzva, čítanie Nového Zákona)
 • birmovanci sa môžu zapájať do aktivít vo farnosti: spevokol/hud. skupina, miništrant, lektor, bibl. olympiáda, odpratávanie snehu, nástenka, upratovanie kostola, krížova cesta, ruženec, príprava dňa rodiny, prednášky, svedectvá. Iné aktivity v skupinách - výlet na Litmanovú, modlitba chvál v Podolínci, Godzone tour, Campfest, turistika...)
 • príprava na manželstvo (možné prednášky aj pre všetky manželské páry) - skúsený starší šťastný manželský pár, lekár (Dr. Orlovský), kňaz o manželstve.

 

 1. Pastorácia rodín
 • modlitby matiek, otcov / mužov
 • Národný týždeň manželstva - duchovná obnova pre manželov (prednáška)
 • Nedeľa sv. Rodiny – obnova manželských sľubov
 • Deň farnosti Hniezdne - divadielko, folklórny súbor, prednáška(kazateľ/ manželia), športové aktivity, workshopy
 • požehnávanie príbytkov v období Vianoc / Zjavenia Pána
 • oltáriky pripravované rodinami na slávnosť Božieho Tela (vigília vo Forbasoch, ŠTV v Hniezdnom), 
 • farský ples / fašiangové posedenie
 • turistika/ cykloturistika rodín
 • pastorácia rodičov prvoprijímajúcich detí (katechézy),
 • stretnutie s rodičmi birmovancov, 
 • pastorácia rozvedených a znovuzosobášených - možnosť duch. rozhovorov.

 

 1. Pastorácia seniorov: 
 • v pondelok sv. omša pre seniorov,
 • ružencové bratstvá, Bratstvo Božského Srdca - možnosť duch obnovy s katechézou,
 • púte (2021 Levoča, 2022 Klokočov + Košice + Vysoká nad Uhom) + ponuka starostlivosti o farskú záhradu.

 

 1. Pastorácia chorých: návšteva v domácnostiach - mesačné spovedanie, prinášanie Eucharistie každú druhú nedeľu, 11. 2. pomazanie chorých v kostole (aj vo Forbasoch, aj v Hniezdnom).

 

 1. Pastorácia nekatolíkov, evanjelizácia neveriacich: týždeň modlitieb za susedov (17.-25. januára).

 

 1. Pastorácia miništrantov: duchovná obnova a nácviky, futbalový turnaj, letný tábor, spoločná cykloturistika-turistika, galavečer na sv. Tarzícia, filmový večer (Vzoprieť sa obrom, Ostrov Anatolij, October Baby, Fireproof, MS v hokeji), prinášanie betlehemského svetla, zapojenie sa do modlitieb pred sv. omšou.

 

 1. Pastorácia lektorov a kantorov, zboru
 • biblické stretnutia,
 • mesačné rozdelenie lektúr,
 • účasť na prehliadke zborov v dekanáte,  
 • účasť spevokolu detí aj dospelých na vianočnej akadémii.

 

 1. Farský časopis: farský list/ nástenka/ občasník - farské oznamy, článok (katechéza, zamyslenie), historia domus spracovaná v digitálnej podobe.

 

 1. Liturgia a pobožnosti
 • celodenná poklona 25.2., 25.5. (Forbasy), 7.9.
 • májové pobožnosti (spievané loretánske litánie), 
 • októbrové pobožnosti (p. Chmeliarová, p. Matfiaková- birmovanci, deti, miništranti, bratstvá, resp. žiaci podľa ročníkov), odporúča sa opakovať tajomstvá v každom zdravase, + modlitba k sv. Jozefovi,
 • modlitba Anjel Pána modlievať sa pred sv. omšou, v advente spievanú verziu,
 • krížové cesty v piatky a nedele - deti, miništranti, birmovanci, bratstvá, matky, spevokol, rodičia prvoprijímajúcich detí, + pôstne kázne?
 • Veľký piatok- krížová cesta z Hniezdneho do Forbás,
 • korunka k Božiemu Milosrdenstvu vo Veľkonočnej oktáve,
 • v piatok pravidelné poklony k Sviatosti oltárnej (1x mesačne moderovaná - chvály spoločenstvo Misericordia),
 • procesia na sviatok Kristovho Tela a Krvi,
 • rorátne sv. omše ráno o 6.00 (pondelok - piatok),
 • Deviatnik pred Vianocami: Sv. Rodina hľadá príbytok (vo Forbasoch),
 • Putovanie obrazu sv. Jozefa po rodinách (22.8.2021 - 19.3.2022).

 

 1. Program bohoslužieb: PO 8.00 Hniezdne, UT 17.00 Forbasy, ST 18.00 Hniezdne, ŠTV 17.00 Forbasy, PIA 18.00 Hniezdne, SO 18.00 Hniezdne, NE 9.00 Forbasy a 10.30 Hniezdne.

 

 1. Vysluhovanie sv. zmierenia: 30 minút pred sv. omšou.

 

 1. Spomienka na zosnulých 
 • 2. novembra pobožnosť na cintoríne alebo v kostole,
 • 2 dni pred pohrebom modlitby za zosnulého v dome smútku.

 

 1. Spomienka na žijúcich, zomrelých, a  pôsobiacich kňazov vo farnosti: 25. októbra, po 40 dňoch modlitbovej reťaze za kňazov.

 

 1. Farská charita: budeme sledovať potreby svojho okolia.

 

 1. Kalendárium
 • týždeň modlitieb za susedov (17.-25. január)
 • Farská púť do Svätej zeme (2022)
 • prvé sv. prijímanie (máj)
 • slávnosť Božského srdca Ježišovho – púť do Lackovej
 • sv. matky Terezy – uctenie ostatkov (5. september) 
 • poďakovanie za úrodu,
 • spomienka na živých a mŕtvych kňazov pôsobiacich vo farnosti – 25. októbra,
 • dobrá novina (Forbasy 25.12., Hniezdne 26.12. na sv. omši),
 • vianočná akadémia (25. decembra 16.00)
 • púť farnosti Medžugorie, NAVALIS Praha (sv. Ján Nepomucký) - máj, Orava (Klin, Bobrov?), Morava (Svatý Kopeček pri Olomovci, Svatý Hostýn + ochutnávka vína), …

Hniezdne, 12. 8. 2021

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com