Pastoračný plán farnosti Hniezdne 2016 - 2020

1. Pravidelné katechézy

(v pondelok zamerané na seniorov – alebo seniori vrámci duchovnej obnovy v bratstvách, v stredu na deti, v piatok mládež, rodičom prvoprijímajúcich detí...)

Témy:

*moje miesto vo farnosti- definovať úlohy a povzbudiť jednotlivé skupiny veriacich-deti, mládež, mladé rodiny- matky otcov, single, krstní rodičia, bezdetné páry, starí rodičia, ovdovení, rozvedení...

*svätá omša- ako prežívať jednotlivé časti sv. omše, čo je dovolené, čo nie počas sv. omše, úmysly sv. omší, účasť na celej sv. omši

*sviatosti- aké sú podmienky prijatia jednotlivých sviatostí, čo nám Kristus a Cirkev ponúka vo sviatostiach ( kedy ešte ísť na sv. prijímanie, kedy už nie, generálna sv. spoveď, povery- zhadzovanie z očí, biela mágia...)

 

2. Pastorácia detí

- v stredu sv. omša pre deti s domácou úlohou

- detský spevokol

- kronika rodín (predstavujeme sa Vám... – od septembra 2016 do júna 2017)

- príprava na prvé sväté prijímanie

- poďme spolu na cintorín, pripomíname si sv. Martina (svetielkový sprievod do kostola), sv. Mikuláša, deti (erko a miništranti) prinášajú betlehemské svetlo, vianočná akadémia, Trojkráľova koleda eRkárov, prvé sv. prijímanie

 

3. Pastorácia mládeže a birmovancov

- v piatok sv. omša pre mládež, aj účasť na pobožnosti pred sv. omšou,

- dvojročná príprava birmovancov, rozdelených do 8 skupín, vedených pánom farárom a animátormi (1. rok- vedenie k utvoreniu vzťahu s Pánom, mesačné stretnutia podľa materiálov 1Slovo výzva, čítanie Nového Zákona, 2. rok- ...)

- birmovanci sa môžu zapájať do aktivít vo farnosti: spevokol/hud. skupina, miništrant, lektor, bibl. olympiáda, odpratávanie snehu, nástenka, upratovanie kostola, krížova cesta, ruženec, príprava dňa rodiny, prednášky, svedectvá. Iné aktivity v skupinkách- výlet na Litmanovú, modlitba chvál v Podolínci, Godzone tour, Campfest, turistika...)

- príprava na manželstvo (možné prednášky aj pre všetky manželské páry)- skúsený starší šťastný manželský pár, lekár (Dr. Orlovský), kňaz o manželstve

 

4. Pastorácia rodín

- modlitby matiek, otcov,

- Národný týždeň manželstva- duchovná obnova pre manželov(prednáška),

- Nedeľa sv. Rodiny – obnova manželských sľubov,

- Deň obce Hniezdne (v spolupráci s obcou) - divadielko, folklórny súbor, prednáška(kazateľ/ manželia), športové aktivity, workshopy,

- požehnávanie príbytkov v období Zjavenia Pána,

- oltáriky pripravované rodinami na slávnosť Božieho Tela (ŠTV vo Forbasoch, NE v Hniezdnom),

- farský ples,

- turistika/ cykloturistika rodín,

- pastorácia rodičov prvoprijímajúcich detí (katechézy),

- stretnutie s rodičmi birmovancov,

- pastorácia rozvedených a znovuzosobášených - možnosť duch. rozhovorov.

 

5. Pastorácia seniorov

- v pondelok sv. omša pre seniorov,

- ružencové bratstvá, Bratstvo Božského Srdca- možnosť duch obnovy s katechézou,

- púte + ponuka starostlivosti o farskú záhradu.

 

6. Pastorácia chorých

- návšteva v domácnostiach- mesačné spovedanie, prinášanie Eucharistie každú druhú nedeľu,

-11. 2. pomazanie chorých v kostole (aj vo Forbasoch, aj v Hniezdnom).

 

7. Pastorácia nekatolíkov, evanjelizácia neveriacich

- týždeň modlitieb za susedov (17.-25. januára).

 

8. Pastorácia miništrantov

- duchovná obnova a nácviky, futbalový turnaj, letný tábor, spoločná cykloturistika-turistika, galavečer na sv. Tarzícia, filmový večer (Vzoprieť sa obrom, Ostrov Anatolij, October Baby, Fireproof, MS v hokeji), prinášanie betlehemského svetla, zapojenie sa do modlitieb pred sv. omšou.

 

9. Pastorácia lektorov a kantorov, zboru

- biblické stretnutia (13.12. – doc. R. Lapko: Milosrdenstvo v Knihe Tobiáš),

- mesačné rozdelenie lektúr,

- účasť na prehliadke zborov v dekanáte,

- účasť spevokolu detí aj dospelých na vianočnej akadémii.

 

10. Farský časopis

- farský list/ nástenka/ občasník - farské oznamy, článok (katechéza, zamyslenie), historia domus spracovaná v digitálnej podobe.

 

11. Liturgia a pobožnosti

- celodenná poklona 25.2., 25.5. (Forbasy), 7.9.

- májové pobožnosti (spievané loretánske litánie),

- októbrové pobožnosti (p. Chmeliarová, p. Matfiaková- birmovanci, deti, miništranti, bratstvá, resp. žiaci podľa ročníkov), odporúča sa opakovať tajomstvá v každom zdravase, + modlitba k sv. Jozefovi,

- modlitba Anjel Pána modlievať sa pred sv. omšou, v advente spievanú verziu,

- krížové cesty v piatky a nedele - deti, miništranti, birmovanci, bratstvá, matky, spevokol, rodičia prvoprijímajúcich detí, + pôstne kázne?

- Veľký piatok- krížová cesta z Hniezdneho do Forbás,

- korunka k Božiemu Milosrdenstvu vo Veľkonočnej oktáve,

- v piatok pravidelné poklony k Sviatosti oltárnej (1x mesačne moderovaná),

- procesia na sviatok Kristovho Tela a Krvi,

- rorátne sv. omše UT ráno o 7.00,

- Deviatnik pred Vianocami: Sv. Rodina hľadá príbytok (vo Forbasoch),

- putovanie obrazov Božieho milosrdenstva v rodinách počas mimoriadneho svätého roka milosrdenstva (jeden obraz v Hniezdnom a druhý vo Forbasoch).

 

12. Program bohoslužieb

PO 18.00 Hniezdne, UT 7.00 Hniezdne alebo 17.00 Forbasy, ST 18.00 Hniezdne, ŠTV 17.00 Forbasy, PIA 18.00 Hniezdne, SO 18.00 Hniezdne, NE 9.00 Forbasy a 10.30 Hniezdne.

 

13. Vysluhovanie sv. zmierenia

30 minút pred sv. omšou.

 

14. Spomienka na zosnulých

- 2. novembra pobožnosť na cintoríne alebo v kostole,

- 2 dni pred pohrebom modlitby za zosnulého v dome smútku (p. Chmeliarová)

 

15. Spomienka na žijúcich, zomrelých, a pôsobiacich kňazov vo farnosti

- 25. októbra, po 40 dňoch modlitbovej reťaze za kňazov.

 

16. Farská charita

- budeme sledovať potreby svojho okolia.

 

17. Kalendárium

- týždeň modlitieb za susedov (17.-25. január),

- Farská púť do Svätej zeme (17.-24. apríl 2016),

- pri príležitosti roku Božieho Milosrdenstva púť farnosti do Krakova,

- prvé sv. prijímanie na Najsv. Trojicu,

- slávnosť Božského srdca Ježišovho – púť do Lackovej,

- sv. matky Terezy – uctenie ostatkov (5. september),

- poďakovanie za úrodu,

- spomienka na živých a mŕtvych kňazov pôsobiacich vo farnosti – 25. októbra,

- dobrá novina (Forbasy 25.12., Hniezdne 26.12. na sv. omši),

- vianočná akadémia (25. decembra 16.00).

 

Hniezdne, 28. novembra 2015

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com