Historia domus

Niekoľko slov o zapisovateľovi

Volám sa Mgr. Miroslav Slotka. Narodil som sa 13. 3. 1976 v Liptovských Sliačoch. V r. 2000 som bol vysvätený za kňaza Spišskej diecézy.

V r. 2005 som bol ustanovený za kaplána v tejto farnosti a o rok neskôr za správcu farnosti Hniezdne. Po príchode do farnosti som zistil, že Historia domus nebola už dlhé roky vedená. Preto som sa rozhodol, že začnem písať históriu od r. 2000. Materiály k všeobecným údajom o farnosti som postupne zozbieral z písomností, nachádzajúcich sa vo farskom archíve.

Anno Domini 2000

V tomto roku bol ustanovený za správcu farnosti vdp. Rudolf Turlík, rodák zo Starej Ľubovne. Farnosť prevzal po vdp. Vladimírovi Fajkusovi, rodákovi z Markušoviec.

Novoustanovený kňaz sa pustil do opravy farskej budovy. Na prízemí sa orýpali a vyvakovali miestnosti. Namontoval sa nový kotol a inštalovalo sa plynové kúrenie. Rovnako sa prerobila kuchyňa a špajza. V horných miestnostiach fary sa vybrúsili a nalakovali parkety. Taktiež sa urobila elektrina na fare. Vo farskej záhrade sa vykopal odpad. 

V Hniezdnom, Chmeľnici, Novej Ľubovni a v Kolačkove zaznamenali zemetrasenie. Celkovo boli dva záchvevy pôdy – najprv silnejšie a po 5 minútach slabšie. Zachveli sa skrine, poháre a okenné tabule. 

Anno Domini 2001           

Vo februári sa dokončil na fare plyn a namontovali sa nové radiátory.

21. februára prišla správa, že zomrel Wilhelm Nigriny, tunajší bývalý občan, ktorý z Nemecka zaobstaral financie a zlato na reštaurovanie oltárov. 

V tomto roku sa podarilo zreštaurovať a pozlátiť 2 kalichy, 2 cibóriá, 2 patény, veľkú a malú monštranciu. Celková cena bola 24.000,-Sk.

Pred sv. prijímaním (28.5) sa na fare dokončila a vydláždila veľká a malá miestnosť.         

Ing. Ján Selep namontoval nový rozhlas do kostola tesne pred odpustom sv. Bartolomeja, na ktorý bol pozvaný Anton Oparty, dekan z Popradu. 

Anno Domini 2002 

Vo februári sa doviezli okná na faru, ktoré sa neskôr namontovali v zadnej časti fary. Rovnako sa spravila aj vitrínka pre kalichy a monštranciu. 

8. júna navštívil Hniezdne Hubert Mersmann, kňaz z Nemecka. Sv. omšu mal v latinčine. Pozvaný bol aj zbor zo Starej Ľubovne. 

Dňa 20. októbra sa v Hniezdnom vysluhovala sviatosť birmovania, ktorú udelil otec biskup Štefan Sečka.

V novembri p. Lešňák zakryl striešku na sakristii.

6. decembra sa konali komunálne voľby. Za starostu bol zvolený Ing. Viktor Selep.

Anno Domini 2003 

V dňoch 26.12.2003 – 3.1.2004 sa konali voľby do hospodárskej rady farnosti. Z 201 rodín hlasovalo 134 a 67 rodín ignorovalo voľby.

Ružencové bratstvo z Hniezdneho dalo zhotoviť v auguste dve zástavy v hodnote 9.000,-Sk.

Anno Domini 2004

20. marca zakúpil p. farár v Krakove procesiový kríž, ktorý bol umiestnený pri obetnom stole.

Na základe volieb do hospodárskej rady fanosti, dňa 16. mája skladali slávnostný sľub títo novozvolení členovia farskej rady: Peter Pardus, Pavol Šimkovič, Ladislav Čajko, Vladimír Matfiak, Mária Kanciánová, Róbert Baumeister, Fridrich Kšenžigh.

V júli sa vymenili okná v zadnej časti fary, ktoré sa zakúpili v roku 2002.

17. októbra sa zhotovili mreže v zadnej časti kostola, na ktoré poskytlo financie Ružencové bratstvo z Hniezdneho v sume 6.500,-Sk.

V novembri sa podarilo zreštaurovanie a pozlátenie kríža s pozostatkami sv. Kristiany. Stálo to 5.000,-Sk. V tomto istom mesiaci sa dokončila aj horná miestnosť na fare.

Anno Domini 2005 

Dňa 18. februára v piatok sa konali vo farnosti kňazské rekolekcie Staroľubovnianskeho a Spišskostaroveského dekanátu. Prítomných bolo okolo 30 kňazov.

Nasledujúci týždeň v pondelok (21. 2.) na lyžovačke mal vdp. Rudolf Turlík veľmi vážny úraz hlavy. Musel byť prevezený do nemocnice v Košiciach, kde bol aj operovaný. Po niekoľkých dňoch bezvedomia sa prebral. Po 6 týždňoch strávených v nemocnici a 6 týždňoch na liečení sa vrátil na faru. Počas jeho neprítomnosti spravoval excurrendo farnosť vdp. Marián Pánik, dekan zo Starej Ľubovne. Jeho stav bol však naďalej veľmi vážny. Hoci sa vrátil na faru, ešte nebol schopný sám slúžiť sv. omšu. Až v deň odpustu (24. 8.) po prvý krát vo farskom kostole slúžil sv. omšu. Na druhý týždeň v stredu (31.8.) mal však veľmi vážny záchvat. Na fare ho našiel jeho kaplán Miroslav Slotka, ktorý sa vrátil zo spovedania z Forbas.

Od 1. 7. 2005 nastúpil za kaplána do Hniezdneho Mgr. Miroslav Slotka, rodák z Liptovských Sliačov, ktorý doteraz pôsobil ako kaplán v Námestove.

V tomto roku bol prijatý do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí za bohoslovca rodák z Hniezdneho – Vladimír Fedorek, syn rodičov Eduarda a Márie, rod. Fidermákovej.

Anno Domini 2006

Pre dlhotrvajúcu a ťažkú chorobu dňa 20. februára bol otcom biskupom ustanovený doterajší správca farnosti PaedDr. ThLic. Rudolf Turlík za výpomocného duchovného farnosti Hniezdne. Neskôr bol prevezený do Zeleného domu v Spišskej Kapitule. Excurrendo zatiaľ spravoval farnosť dekan zo Starej Ľubovne.

Večer, po skončení veľkopiatočných obradov (14. 4.) sa konala cez dedinu krížová cesta, ktorú organizoval kaplán Miroslav Slotka. Modlitba sa začínala pred obecným úradom v Hniezdnom, pokračovalo sa po zadnej ulici cez most smerom do Forbas a posledné zastavenie bolo na cintoríne vo Forbasoch. Jednotlivé zastavenia si pripravili veriaci: starostovia obce, požiarnici z Hniezdneho a Forbás, členovia farskej rady, učitelia, deti, rodičia prvoprijímajúcich...

Od 1.7. bol ustanovený za správcu farnosti doterajší kaplán Miroslav Slotka.

Na základe dovolenia Krajského pamiatkového úradu v Prešove a Biskupského úradu na Spišskej Kapitule sa v dňoch 4. - 9. septembra natierala strecha farského kostola. Prácu vykonali štyria horolezci z Brezna a Dolného Kubína. Na natieranie sa použilo takmer 100 litrov základnej, 100 litrov krycej farby a 135 litrov riedidla. 

Pri príležitosti 15. výročia od založenia hnutia e-Rko sa konala 24. septembra v Hniezdnom ďakovná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich. Na sv. omši sa zúčastnilo vyše 100 mladých z celého okolia. Po sv. omši mali program v kultúrnom dome.

Dňa 25. októbra bolo Ministerstvom vnútra SR schválené Občianske združenie Bartolomej na získavanie 2% príspevkov od štátu, ktoré budú používané na zveľadenie hmotných potrieb, ale aj duchovného života vo farnosti. Za predsedu bol zvolený Ing. Pavol Šimkovič.

Na štedrý deň zomrel bývalý kantor Jozef Kišš. Pochoval ho miestny kňaz, spolu s vdp. Vladimírom Fajkusom, pri ktorom vykonával túto službu. 

Štatistiky prijímania sviatostí a svätenín za rok 2006: 

 Krsty

 25

 Hniezdne

 22

 8 chlapcov

 14 dievčat

 

 

 Forbasy

 3

 1 chlapec

 2 dievčatá

 Prvé sv. prijímanie

 20

 Hniezdne

 16

 

 

 

 

 Forbasy

 3

 

 

 

 

 Lacková

 1

 

 

 Sobáše

 9

 Hniezdne

 8

 

 

 

  

 Forbasy

 1

 

 

 Pohreby

 21

 Hniezdne

 12

 8 mužov

 4 ženy

 

 

 Forbasy

 9

 6 mužov

 3 ženy 

 

Anno Domini 2007

Počas prípravy na sviatosť birmovania sa v dňoch 9.-11. februára konal evanjelizačný kurz „Dominik“ pre birmovancov. Kurz viedol vdp. Blažej Dibdiak, dekan z Námestova spolu s 11 animátormi. Duchovný program bol v kostole a v kultúrnom dome. 

Dňa 12. marca po prvý krát v kostole spieval domáci rodičovský spevokol, ktorý pozostával z 22 dospelých členov. Zbor, na podnet kňaza založila a vedie Anna Kriššáková, rod. Mončková. Spev doprevádzala hra na organe a 5 gitár. 

Dňa 16. apríla sa niektorí členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Forbás rozhodli svojpomocne dokončiť spoločenskú miestnosť na fare (na prízemí). 19. augusta po nedeľnej sv. omši bola slávnostne posvätená.

V sobotu 28. apríla. sa po 11 rokoch uskutočnilo vo farskom kostole v Hniezdnom hromadné udeľovanie sviatosti pomazania chorých, kedy prijalo túto sviatosť vyše 70 starších a chorých ľudí.

Dňa 1. mája sa v Hniezdnom konal pohreb Margaréty Juríčkovej, rod. Kapustovej, matky kňaza Vladimíra Fajkusa. Hlavným celebrantom bol Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. Na sv. omši sa ďalej zúčastnili Marián Pánik, dekan zo Starej Ľubovne, Anton Oparty, dekan z Popradu... spolu 36 kňazov nielen zo Spišskej, ale aj Košickej diecézy.

V dňoch 10.–11. mája sa čiastočne doladil organ – vyčistili sa a povymieňali poškodené miešky. Odbornú prácu vykonali manželia Eva a Stanislav Wolák z Nowého Sancu z Poľska.

V nedeľu Najsvätejšej Trojice (3.júna) sa po sv. omši konala posviacka Trojičného stĺpa pri kostole, ktorú znovuvysvätil vdp. Miroslav Slotka. Vlastné súsošie Sv. Trojice vzniklo pravdepodobne v 2. pol. 18. stor. Obnovené bolo v r. 1873, ako je to doložené nápisom na čelnej strane stĺpa, ktorý bol vytvorený pri uvedenej oprave. „S.S. TRIADIS CVLTIS ET ADORATIONI RESTAVRATA A.D. MDCCCLXXIII“ Pôvodné samotné plastiky Boha Otca a Syna boli zhotovené z ryolitového tufu, avšak nové kópie boli vytvorené z králického pieskovca. Samotný stĺp je zhotovený zo špecifického kameňa „marmon a historici tvrdia, že bol ťažený priamo v mieste severne od obce Hniezdne a Starej Ľubovne. Ďalšia oprava tejto pamiatky bola vykonaná r. 1939 o čom svedčí kamenná doska s nápisom: „Renoviert im Jahre 1939 durch die Grossmut der Frau Terezia Pavel“. V r. 1997 sa začala generálna rekonštrukcia tohto súsošia, nakoľko bolo značne v havarijnom stave. Dielo zrealizoval akademický sochár Štefan Kovaľ z Vyšných Ružbach v r. 1999. Túto rekonštrukciu financovala obec Hniezdne sumou 711.022,-Sk a vtedajší fond Ministerstva kultúry sumou 100.000,-Sk. V auguste 2002 bolo súsošie osadené na pôvodnom mieste pred kostol sv. Bartolomeja. 

28. októbra sa po piatich rokoch konala birmovka vo farnosti. Sviatosť birmovania udelil pomocný otec biskup Mons. Andrej Imrich 103 birmovancom. Najmladší z nich boli žiaci 9. ročníka základnej školy. Príprava tejto sviatosti začala od septembra minulého roku. Vytvorilo sa 13 skupín a kňazovi vypomáhalo 13 animátorov: Jana a Alena Kubisová, Mária Baumeisterová, Denisa Kuffová, Katarína Straková, Martin Kancián, Gabriel Korsch, Emília a Mária Volčeková, Andrea a Mária Matfiaková, Monika Škvarová, Tomáš Dubjel. Rodičia birmovancov vymaľovali všetky dvere na prízemí fary.

 Krsty

 18

 Hniezdne

 15

 5 chlapcov

 10 dievčat

 

  

 Forbasy

 3

 1 chlapec

 2 dievčatá

 Prvé sv. prijímanie

 20

 Hniezdne

 16

 

 

 

  

 Forbasy

 3

 

 

 

  

 Lacková

 1

 

 

 Birmovka

 103

 

 

 

 

 Sobáše

 7

 Hniezdne

 5

 

 

 

  

 Forbasy

 2

 

 

 Pohreby

 10

 Hniezdne

 9

 2 muži

 7 žien

 

 

 Forbasy

 1

 

 1 žena

 

Anno Domini 2008

Na popolcovú stredu 6. až do nedele 10. februára sa uskutočnila Duchovná obnova farnosti formou ľudových misií. Obnovu zrealizovali pátri redemptoristi z Podolínca: Mgr. Martin Zanovit, ThLic. Václav Hypius, Mgr. Patrik Grotkovský a ThLic. Martin Šabo. Okrem tematických príhovorov venovali veľa priestoru aj na duchovný rozhovor počas sv. spovede. Vo štvrtok doobeda bol duchovný program pre všetky deti z každého ročníka základnej školy (dokonca aj pre škôlkárov) formou rôznych scénok, ktorý si pripravili animátori zo spoločenstva Rieka života z Podolínca: Pavol Coch, Ing. Branislav Zumrík a PaedDr. Bohuš Živčák PhD. Deti to mimoriadne oslovilo až do takej miery, že niektorí boli večer na sv. omši spolu s rodičmi, ktorí moc nechodievali do kostola. Duchovná obnova sa skončila na 1. pôstnu nedeľu sv. omšou o 10.30 hod. 

V októbri minulého roku boli zistené vážne nedostatky vo veži farského kostola– vešiak na ktorom visel najväčší zvon Bartolomej bol prasknutý na dvoch miestach, takže z bezpečnostných dôvodov sa už nemohol používať. Preto hneď po skončení duchovnej obnovy sa začali práce na zvonoch – od 11. februára do 29. marca. Prácu vykonala firma El-mont Albína Iváka z Liptovských Sliačov. Najskôr bolo potrebné zložiť všetkých 5 zvonov na trámové lešenie a ošetriť konštrukciu o takmer 300 kg nadbytočného železa. Nasledovalo zbrúsenie a ukotvenie sŕdc zvonov (nakoľko boli priťažké a mohli spôsobiť prasknutie zvona). Taktiež boli namontované nové vešiaky na zvony a nový pohonný systém (lineárny). Popri tom bola namontovaná automatika a prepäťová ochrana veže a kostola. 

Rodina Vladimíra a  Dominika Matfiaka namaľovala Boží hrob ešte pred Veľkou nocou.

Popri prácach na zvonov sa uskutočnila aj elektrifikácia kostola. Pôvodne mala byť elektrifikovaná iba svätyňa. Počas prác boli objavené nielen hliníkové, ale aj olovené káble (z ktorých vytekala neznáma tekutina), preto musel byť prekáblovaný celý kostol. Bolo použitých takmer 3,5 km medených káblov a výmena všetkých svietidiel. Namontovaných bolo 23 nových metalhalogenových svietidiel. V sakristii bola namontovaná nová rozvodná skriňa (pôvodná stará bola vo veľkosti dverí). V stropnej časti kostola boli zavedené 2 elektrické odsávače vzduchu. Namontovalo sa aj nové ozvučenie – 2 zosilovače, väčšina reproduktorov a 4 nové mikrofóny.

Na záver prác sa uskutočnilo ešte maľovanie kostola, ktorú zabezpečil Jozef Baláž z Forbas (mramorovanie maľoval p. Hrebík z Kamienky). Naposledy bol kostol maľovaný pred 39 rokmi. Stropná časť kostola sa pre nedostatok financií nenamaľovala. Po 36 dňoch prác (1.mája) na slávnosť Nanebovstúpenia Pána bola vo farskom kostole opäť slúžená sv. omša.

Od 15. mája (po 22 rokoch) boli opäť spustené vežové hodiny na kostole. Bol namontovaný nový systém – hodiny sú teraz riadené rádiovým signálom. Pohon ručičiek je realizovaný servomotorom s prevodovkou do 4 strán, pričom je neustála kontrola postavenia ručičiek. Rovnako boli vymenené aj 4 ciferníky o priemere takmer 1,5 m. Obec poskytla financie vo výške 120.000,-Sk a rodina Guregová 50.000,-Sk.

Dňa 9. augusta sa vo Forbasoch uskutočnilo stretnutie rodákov. Po sv. omši vdp. Mgr. Ľudovít Sýkora (taktiež rodák) posvätil základný kameň na stavbu domu smútku vo Forbasoch.

Odpustová slávnosť sv. Bartolomeja sa slávila v nedeľu 24. augusta. Slávnostným kazateľom bol pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Pri sv. omši zároveň posvätil malý zvon s názvom „Dominik“. Podľa svedectiev najstarších občanov bol kedysi v minulosti umiestnený zvon v malej vežičke farského kostola a zvonil počas pozdvihovania. Neskôr bol však zvesený a stratil sa. Nový zvon bol odliaty v Ružomberku a financie vo výške 50.000,-Sk poskytlo Bratstvo živého ruženca a Bratstvo Božského Srdca Ježišovho na jeho odliatie a ďalších 24.000,-Sk na vyhotovenie konštrukcie. Na zvone sú tieto nápisy: „PRO PAROCHIA HNIEZDNE FUDIT IVÁK; A.D.2008; S. DOMINICE, ORA PRO NOBIS! DEDICAVIT FRATERNITAS ROSARII VIVI ET SACRATISSIMI CORDIS IESU.“ Namontovaný bol v stredu 3. decembra do malej veže farského kostola a na druhý deň pri večernej sv. omši počas pozdvihovania po prvý krát zazvonil. Nech hlas tohto zvona je útechou pre chorých a nevládnych, povzbudením pre nábožných a výčitkou pre ľahostajných.

29. augusta sa začalo obkopávanie severnej strany kostola z dôvodu vlhnutia exteriéru a interiéru stavby. Na dno sa uložila drenážna rúra, zakryla sa čiernou fóliou a to všetko bolo zasypané makadanom. Na práce dozeral starosta z Forbas Ing. Július Vyrostek.

 V malej pivnici na fare sa našla strieborná minca (11.10.2008). Jedná sa o sliezsku grešlu Leopolda I. z roku 1694. Tento drobný nález tiež svedčí o  histórii farskej budovy.

 V nedeľu 26.10. 2008 sa uskutočnil farský výlet do Prešova na veľmi úspešný muzikál Sv. František z Asissi, na ktorý sa prihlásilo 45 ľudí z Hniezdneho, Forbas a Mníška nad Popradom. Autobus a lístky na muzikál vybavila katechétka Mgr. Andrea Matfiaková.

 Zo soboty na nedeľu (22. - 23. 11.) sa uskutočnil po prvý krát Ples kresťanských rodín, na ktorý sa prihlásilo 130 účastníkov. Ples sa začal o 17.00 hod. sv. omšou a o 18.00 hod. pokračoval v kultúrnom dome. Usporiadali ho veriace rodiny z farnosti, ktoré si pripravili aj zábavný program. Výťažok plesu 30.000,-Sk bol venovaný na kúrenie kostola.  

Dňa 2. 12. sa uskutočnil predvianočný koncert Antona Budínskeho z Očovej spolu so svojimi žiakmi. Hrou na cimbale, 2 husliach, kontrabase a spevom predstavili zvykoslovie z Podpoľania.

 Krsty

 11

 Hniezdne

 10

 4 chlapci

 6 dievčat

 

 

 Forbasy

 1

 

 1 dievča

 Prvé sv. prijímanie

 24

 Hniezdne

 19

 

 

 

  

 Forbasy

 3

 

 

 

  

 Lacková

 2

 

 

 Sobáše

 10

 Hniezdne

 5

 

 

 

 

 Forbasy

 5

 

 

 Pohreby

 14

 Hniezdne

 12

 9 mužov

 3 ženy

 

 

 Forbasy

 2

 1 muž

 1 žena

 

Anno Domini 2009

Od 1. januára bola zavedená nová mena (€ – Euro) v tomto pomere: 1 € = 30,126 Sk.

V sobotu 7. februára sa konala v Hniezdnom oslava diamantovej svadby kostolníka Bernarda Korscha a Emy r. Dubjelovej. O týždeň neskôr sa vo Forbasoch konala tiež oslava diamantovej svadby Jána Ružbašana a Petronely r. Mýtnikovej.

Deň pred Popolcovou stredou (24.2.) boli na žiadosť miestneho kňaza do našej farnosti zaslané z Ríma relikvie bl. Matky Terezy z Kalkaty.

Rodina Viktora Dubjela z Hniezdneho zhotovila a namontovala držiak na zvonček, ktorý bol umiestnený pri sakristii. Malý zvonček bol nájdený na pôjde kostola a umiestnený na jeho pôvodné miesto. Na Zelený štvrtok (9.4.) opäť zaznel počas slávnostnej Glória.

Dňa 24. mája sa vo farnosti uskutočnilo prvé sv. prijímanie, kedy Eucharistiu prijalo 19 deti. Po prvý krát boli prvoprijímajúce deti oblečené do rovnošaty, ktoré ušila rodina Matuščáková z Forbas. Rodičia prvoprijímajúcih venovali po jednom zlatom ornáte kostolom v Hniezdnom a vo Forbasoch.

Na slávnosť Božieho tela 11.6. sa prehnala okolím veľmi silná búrka s krupobitím. Najväčšie škody na úrode spôsobila v Lackovej. Pod odkvapovými rúrami sa hromadili kopy ľadovcových krúp vo výške 10 – 20 cm. Prietrž mračien však netrvala dlho, ináč by hrozila povodeň.

Na podnet miestneho kňaza, rehoľná sestra Lýdia, rodáčka z Lackovej oslovila sestričky z Vrícka, aby vymenili vnútrajšok bohostánku. Dňa 15. 6. dve sestričky pokryli zlatou látkou celý vnútrajšok bohostánku. Všetko zafinancovala rodina Žitkovičová.

V utorok, 16. júna sa v spolupráci so základnou školou uskutočnil farský výlet na pútnické miesto Staré Hory. Výletu sa zúčastnilo takmer 90 detí a dospelých na dvoch autobusoch. Na Starých Horách im domáci kňaz Mgr. Miroslav Slotka odslúžil sv. omšu. Potom išli spoločne na Studničku, kde sa po ružencových schodoch pomodlili ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Potom navštívili dedinu Vlkolínec a ešte aj Liptovské Sliače, kde mohli uvidieť novopostavený moderný kostol vo Vyšnom Sliači, zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Výlet zorganizovala katechétka Mgr. Andrea Matfiaková a všetci mali z neho veľmi pekný zážitok.

Dňa 27. júna bolo dovezené palivové drevo, ktoré poskytol Obecný úrad z Forbas. Pri vykladaní sa vlečka s drevom prepadla do žumpy. Žumpa sa nachádzala za poslednou hospodárskou budovou – drevárňou. Za betónovým krytom dosahovala dĺžku asi ešte 7 m, šírku a hĺbku 3 m. Železobetónové panely, ktoré boli zakryté trávnatým porastom nevydržali váhu a prelomili sa. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Žumpa bola prázdna a vlečka s nákladom dreva zostala visieť o nárazník. Musela byť vyzdvihnutá žeriavom. Žumpa bola vyčistená a na vrch sa dal cestný panel. Ostatná časť bola zabetónovaná a potom bola zasypaná zeminou. 

V tomto školskom roku Mgr. Andrea Matfiaková končí vyučovanie náboženstva na Základnej škole v Hniezdnom. Ako katechétka učila náboženstvo na škole viac ako 12 rokov.

V nedeľu 30. augusta sa konala odpustová slávnosť sv. Bartolomeja, pri ktorej boli vystavené relikvie bl. Matky Terezy z Kalkaty. Slávnosť predchádzala farská duchovná obnova. V pondelok bola slávnosť sv. Bartolomeja. V utorok po sv. omši vo Forbasoch boli posvätené autá a dopravné prostriedky. V stredu bola sv. omša pre manželov, s obnovením manželských sľubov. Vo štvrtok bola sv. omša za účasti detí, kedy počas príhovoru kňaza bola prezentácia o živote bl. Matky Terezy. Po sv. omši bola beseda so Silviou Boháničovou, ktorá 1 mesiac prežila priamo v Kalkate ako zdravotnícka dobrovoľníčka. V piatok bola sv. omša pre mladých, po ktorej bola vyložená Sviatosť Oltárna až do 22.00 hod. V sobotu doobedu bola sv. spoveď, ktorú vysluhovalo 7 kňazov. K sviatosti pristúpilo veľa penitentov (spovedalo sa 1 ½ hod.). Poobede bola sv. omša pre starých a chorých s možnosťou prijatia sviatosti pomazania chorých. Sviatosť prijalo okolo 90 starých a chorých. Hlavným celebrantom a odpustovým kazateľom bol Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, generálny riaditeľ Rádia Lumen. Relikvie bl. Matky Terezy boli vystavené až do 5. septembra a zostali uložené na fare.

Náboženstvo na Základnej škole v Hniezdnom v školskom roku 2009/10 začali učiť: miestny kňaz a rehoľná sestra PaedDr. Renáta Kropiľáková (sestra Tarzícia z Plavnice).

Pri príležitosti Roku kňazov, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. sa v našej farnosti, vo štvrtok 10. septembra konal Kňazský deň, na ktorom sa zúčastnilo 20 kňazov z nášho Staroľubovnianskeho dekanátu. Túto udalosť predchádzal deviatnik k sv. Jánovi Vianneymu. Pred večernou sv. omšou bola vystavená Sviatosť Oltárna, pri ktorej sa kňazi spolu s veriacimi modlili vešpery. Hlavným celebrantom bol PaedDr. ICLic. Ján Stašák, prodekan z Podolínca a kazateľom Mgr. Ján Jurík, kaplán z Novej Ľubovne. 

Od 21. septembra sa začala výmena krytiny na fare. Pôvodná eternitová krytina už bola popraskaná, spôsobovala zatekanie a krov na niektorých miestach, hlavne krajoch už bol nahnitý. Každý eternitový štvorec bol upevnený špeciálnym klincom so širokou hlavičkou, na ktorej bol maďarsko-nemecký nápis: TÖRVENYILEG VÉDVE / ETERNIT / BESETZLICH GESCHÜTZT. Z toho sa dá usúdiť, že krytina má už takmer 100 rokov a ani najstarší spoluobčania si nespomínajú, kedy naposledy bola strecha menená. Na základe rozhodnutia farskej rady sa práce ujal Jozef Baláž z Forbas a jeho firma. Práce prebiehali od 31. 9. – 21. 10. Celková suma činila 18.383,98 € (553.835,78 Sk) Vedenie Obce Hniezdne poskytlo 10 m3 dreva a ešte finančne pomohlo 2.000,-€. Vedenie Obce Forbasy poskytlo 5 m3 dreva. Občianske združenie Bartolomej poskytlo 3.500,-€. 

V nedeľu 4. októbra sa uskutočnilo posvätenie Kaplnky sv. Antona a nového kríža (pri rybníku). Sprievod prechádzal od farského kostola, cez celú dedinu priamo až ku kaplnke. Podľa historických prameňov a svedectva pamätníkov obce Hniezdne bola zasvätená sv. Antonovi Paduánskemu. Táto kaplnka mala trochu kurióznu históriu. Na prelome 80 – 90 rokov 20. stor. bola dva krát poškodená v dôsledku autonehody. V spolupráci miestneho kňaza vdp. Vladimíra Fajkusa a starostu obce Štefana Krafčíka bola postavená v r. 1991 už nie pri ceste (na jej pôvodnom mieste), ale na mieste, kde sa teraz nachádza. Na murárskych prácach sa najviac podieľali Matej Šiška a Štefan Dubjel. Ešte bol posvätený aj nový kríž, ktorý bol zhotovený začiatkom septembra. Po konzultácii s miestnym kňazom sa rekonštrukcie podujali p. Smrek, Burian, Fedor a Schultz zo Starej Ľubovne.

Anno Domini 2011

Do pastoračnej rady farnosti boli zvolení: Anna Kriššáková, Mgr. Andrea Matfiaková, Mgr. Zuzana Zbušková, Mária Matfiaková, Iveta Kuffová.

Dňa 30. 1. sa vo Forbasoch konala voľba do hospodárskej rady filiálky. Bolo rozdaných 187 lístkov, z ktorých 127 hlasovalo. Do hospodárskej rady boli zvolení títo členovia: Peter Mýtnik, Ladislav Simonik, Veronika Kilianyová, Valerián Kuffa, Mária Zbušková.

Na nedeľu Dobrého Pastiera  15. mája sa vo farnosti uskutočnila slávnosť Prvého svätého prijímania, kedy po prvý krát prijalo Eucharistiu 20 detí (3 deti z Forbás, 1 z Lackovej, ostatní z Hniezdneho). 

Začiatkom mája bolo namontované diaľkové ovládanie zvonov na veži farského kostola.

V dňoch 28. mája – 5. júna sa konali vo farnosti Ľudové misie pod vedením pátrov redemptoristov p. ThLic. Ing. Michal Zamkovský, p. Mgr. Martin Huk, p. Martin Zanovit, p. Mgr. Martin Macko, p. Mgr. Róbert Režný. Naposledy sa konali misie vo farnosti pred 17 rokmi, teda v roku 1994. V 2. deň misií bolo po sv. omši stretnutie žien, na ktorom boli všetky lavice v kostole obsadené. Na druhý deň bolo stretnutie mužov. V utorok doobedu pre všetky deti zo základnej školy a škôlky urobili duchovný program laici zo spoločenstva Rieky života z Podolínca. V piatok pri ranných sv. omšiach bolo hromadné vyslúženie sviatosti pomazania chorých. Na večernej sv. omši bolo obnovenie manželských sľubov, počas ktorého si obnovilo svoje sľuby 96 manželských párov. Na záver misií bol vo Forbasoch slávnostne požehnaný nový misijný kríž, ktorý dal zhotoviť starosta z Forbas Ing. Július Vyrostek. V Hniezdnom boli požehnané nové číslice na misijnom kríži, ktoré zhotovila rodina Viktora Dubjela z Hniezdneho.  

Po viac ako 40 rokoch bol vymenený a zhotovený nový nábytok v sakristii. Starý nábytok pozostával zo 4 druhov nábytku. Nemal historickú hodnotu. Nový nábytok je zhotovený z drevotriesky, ale predné časti sú zhotovené z masívu. Spomínané práce vykonali domáci stolári Václav a Slavomír Vyrostek. Obecný úrad poskytol dotáciu v hodnote 1.000,- €. 

V sobotu 18. júna z rúk spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru prijal kňazskú vysviacku Vladimír Fedorek. Primičná slávnosť novokňaza sa konala na druhý deň v nedeľu 19. júna. Vo farnosti boli primície naposledy pred 14 rokmi vo Forbasoch. Mal ich Ľudovít Sýkora. V Hniezdnom však boli primície naposledy pred 68 rokmi (v roku 1943 ich mal Viktor Lompart, ktorý v roku 1977 odišiel do večnosti). Primičným kazateľom bol pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich. 

Farský výlet do Kláštora pod Znievom sa uskutočnil v piatok dňa 28. júna. Zúčastnilo sa na ňom 110 účastníkov na 3 autobusoch. Na ceste sme sa zastavili na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde sme boli srdečne privítaní rektorom KU Tadeuszom Zasepom. Potom sme si prezreli exponáty Liptovského múzea v Ružomberku. Po spoločnej sv. omši v mariánskom kostole Kláštora pod Znievom miestny kňaz Vladimirí Maslák pripravil pre nás prekvapenie – guláš. Po obede nasledovali svedectvá ľudí kedysi závislých na alkohole a drogách, o ktorých sa tento kňaz staral (vtedy ich tam mal 70). Po tom, čo videli a počuli boli niektorí účastníci výletu milo prekvapení ich štedrosťou a povedali: Sami nemajú nič a aj s tým málom sa s nami podelili. Pútnikom sa však najviac páčilo vo Vrícku, kde sme boli milo privítaní rehoľnými sestričkami, ktoré tiež pre nás pripravili malé pohostenie. 

V nedeľu 22. augusta sa konal vo farnosti odpust. Hlavným kazateľom bol súdny vikár prof. PaedDr. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Po 4 týždňoch 23. augusta boli ukončené práce na odvlhčení prednej a južnej strany kostola. Po odkrytí asfaltu sa na chodníkoch nachádzal betón a kamenná dlažba. Na práce bol použitý materiál: geotextílie, drenážne rúry, betónové tvárnice na vytvorenie vzduchového kanála a odtoku vody, drť, betón a iné. Po odstránení asfaltu bol na niektorých miestach chodníka len betón a  kamenná dlažba. Preto bolo potrebné niektoré kamene opracovať a položiť na miesta, kde bol pôvodne betón. Na dotvorenie kamennej dlažby bol použitý kameň z Podolínca. Asi najťažšie bolo poukladanie pôvodnej kamennej dlažby, pretože niektoré kamenne vážili až 150 kg. Práce boli vykonávané pod vedením Lukáša Simonika z Nižných Ružbach. 

Oslavy výročia 700 rokov od prvej písomnej zmienky obce Forbasy sa konali v nedeľu 28. augusta. Oslavy začínali sv. omšou, ktorú celebroval rodák vdp. Ľudovít Sýkora, správca farnosti v Bušovciach. Po sv. omši bola krátka pobožnosť na cintoríne. Program pokračoval v kultúrnom dome a na Šťave. 

V sobotu 11. septembra 2011 pri slávnostnej sv. omši na Spišskej Kapitule prevzal svoj úrad nový spišský diecézny biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. Diecézu prezval po Mons. prof. ThDr. Františkovi Tondrovi, PhD., ktorý spravoval spišskú diecézu 22 rokov. 

Od 1. októbra bol pre farnosť Hniezdne ustanovený výpomocný duchovný Mgr. Ľudovít Sýkora, doterajší správca farnosti v Bušovciach.

29. októbra v sobotu o 17.00 hod. sa v kinosále Kultúrneho domu v Hniezdnom konalo muzikálové predstavenie Farár z (M)Arsu. V Roku kňazov sa skupina nadšencov z Veľkého Šariša v spolupráci s miestnymi duchovnými pustili do prípravy divadelného predstavenia, ktoré moderným, pútavým a hlavne humorným spôsobom priblížili posolstvo o Božej láske a neodmysliteľnej, ale i náročnej úlohe kňaza v Cirkvi. Námetom a inšpiráciou pre divadelný príbeh zo súčasnosti sa stal život patróna všetkých kňazov – sv. Jána Vianneya. O predstavenie bol mimoriadny záujem. V preplnenej kinosále bolo 330 divákov. V predstavení účinkovalo vyše 50 hercov, spevákov a tanečníkov vo veku od 6 do 65 rokov z Veľkého Šariša, Prešova a z Košíc a okolia. 

V rámci prípravy na jubilejný rok relikvie sv. Cyrila, ktoré putovali po Slovensku v piatok dňa 26.12.2011 prišli aj do našej farnosti.

 Krsty

 24

 24

 Hniezdne

 18

 10 chlapci

 8 dievčat

 

 

 

 Forbasy

 6

 2 chlapci

 4 dievčatá

 1. sv. prijímanie

 20

 

 

 

 

 

 Sobáše

 17

 10

 Hniezdne

 8

 

 

 

 

 

 Forbasy

 2

 

 

 Pohreby

 18

 15

 Hniezdne

 14

 4 muži

 10 žien

 

 

 

 Forbasy

 1

 1 muž

 

 

Anno Domini 2012 

V dňoch 10. – 12. februára sa uskutočnil evanjelizačný kurz Dominik pre birmovancov. Kurz Dominik zrealizoval v Kultúrnom dome v Hniezdnom vdp. Blažej Dibdiak, dekan z Námestova spolu so skupinou 10 animátorov. 

V sobotu 24. marca 2012 sa uskutočnil ďalší výlet pre birmovancov do Poľska. Cieľom výletu bola soľná baňa vo Wieliczke pri Krakove a v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove bola aj sv. omša. 

V stredu 3. mája 2 012 v 76. roku života, 50. roku kňazstva a 23. roku biskupskej služby zomrel emeritný biskup Mons. František Tondra. Pohrebné obrady sa konali vo štvrtok 10. mája 2012 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. 

V Kultúrnom dome vo Forbasoch v sobotu dňa 29. apríla 2012 uskutočnila biblická súťaž pre birmovancov. Súťaž pozostávala nie iba z otázok, ale aj z rôznych tajničiek, kvízov a scénok, ktoré si birmovanci pripravili na dané podobenstvo, ktoré im bolo určené. Súťaž zrealizovali domáci animátori spolu s miestnym správcom farnosti. V porote bol aj vdp. Mgr. Ľubomír Laškoty, kaplán zo St. Ľubovne. 

V nedeľu 20. mája sa vo farnosti konala slávnosť 1. sv. prijímania. Prvý krát prijalo Eucharistiu 24 detí.

Na slávnosť Božieho tela (7.6.2012) sa vo Forbasoch po 42. rokoch konala slávnostná procesia a boli na štyroch miestach pripravené oltáriky. 

Farský výlet sa uskutočnil v pondelok 18. júna. 110 účastníkov na 3 autobusoch navštívilo Oravský hrad. V Krivej na Orave, rodisku bl. sestričky Zdenky Schelingovej bola vo farskom kostole spoločná sv. omša. Nakoniec ešte navštívili skanzen oravskej dediny v Zuberci.  

V sobotu 23. júna sa vo Farskom kostole v Hniezdnom uskutočnil Organový koncert mladého talentovaného interpréta Martina Kaššaya z Námestova. V rokoch 2007, 2008 a 2009 sa stal víťazom celoslovenskej súťaže mladých organistov. 

Od 1. júla bol ustanovený nový dekan v Starej Ľubovni Mgr. Pavol Lacko.  

V nedeľu 26. augusta sa konala odpustová slávnosť sv. Bartolomeja. Odpustovým kazateľom bol Jozef Palenčár, správca farnosti v Chmeľnici. 

Náboženstvo na Základnej škole v Hniezdnom v školskom roku 2012/13 začali učiť: miestny kňaz a katechétka Mgr. Andrea Matfiaková. 

V nedeľu 23. septembra sa konala pobožnosť za poďakovanie za úrodu. Po pobožnosti sa uskutočnila súťaž o najkrajší obraz s náboženským motívom, vytvorený zo semiačok rastlín.  Bolo vytvorených 17 obrazov, ktoré urobili jednotlivci, alebo skupiny. Obrazy hodnotila 5 členná porota zo Starej Ľubovne: dekan Pavol Lacko, kapláni Tomáš Pavlikovský a Radovan Majerník, umelecký reštaurátor Pavol Mišenko a Lenka Petrusová. Na prvom mieste sa umiestnil obraz Zoslania Ducha Svätého, ktoré vytvorili žiačky 9. ročníka: Dominika Krajgerová, Júlia a Terézia Kocúnová.

RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

SPRÁVY Z VATIKÁNU: www.vaticannews.va/sk

Ochrana osobných údajov

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com