Vysluhovanie sviatostí

Sviatosť krstu

Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľného daru Božej milosti. Pri krste Boh očisťuje človeka od hriechu a dáva jeho životu novú kvalitu – schopnosť dôverného kontaktu s Bohom, dar priateľstva s Bohom a podobnosť s Kristom. Krst je novým začiatkom, zapojením do Božieho života a do Božej rodiny - cirkvi. Ak sa chcete zoznámiť s učením Katolíckej cirkvi, stať sa kresťanmi - katolíkmi a tak sa pripraviť na sviatosť krstu a na prijatie do Katolíckej cirkvi, oslovte kňazov farnosti (osobne, emailom, telefonicky). Rodičia, ak chcete svoje dieťa (vo veku do 18 rokov) pokrstiť v našej farnosti, príďte prosím na faru s rodným listom dieťaťa. Dohodneme termín krstnej prípravy a termín krstu Vášho dieťaťa. Sviatosť krstu sa v našej farnosti spravidla vysluhuje pri sv. omši v sobotu večer, alebo v nedeľu. Prečítajte si viac o krste, stačí kliknúť tu.

 

Sviatosť birmovania

Birmovanie v nás upevňuje Boží život, posilňuje a zdokonaľuje nás silou Svätého Ducha. Boh-Duch svätý svojou pomocou a vedením učí človeka prežívať a zvládať životné situácie nielen vlastnou silou a nielen ľudskou logikou. Umožňuje človeku, aby čerpal silu z Božej lásky. Ukazuje nám cestu i tam, kde sme so svojimi ľudskými možnosťami v koncoch. Ak máte viac ako sedemnásť rokov, ste pokrstení a chcete žiť plným kresťanským životom, máte predpoklady na prijatie sviatosti birmovania. Oslovte kňaza vo farnosti, ktorý vám poskytne viac informácií o príprave na prijatie sviatosti birmovania.Prečítajte si katechézu o sviatosti birmovania, stačí kliknúť tu. Katechéza:

- Kto je môj Boh? (Eliáš a Achaz)

 

Sviatosť eucharistie

Sviatosť eucharistie je pamiatkou a sprítomnením Božej lásky k ľuďom a spásy, ktorú Ježiš uskutočnil svojim životom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Jeho želaním je, aby ľudia na jeho lásku stále pamätali, aby ju prijímali a žili z nej. Eucharistiu slávime denne vo zverejnenom čase. Prítomnosť Krista v Eucharistii trvá i po omši. Vo svätostánkoch sa uchováva premenený chlieb. Kresťania sa tu môžu stretávať s Kristom v osobnej modlitbe a upevňovať s ním priateľstvo, aby dokázali v živote uskutočňovať to, čo v Eucharistii dostali. Každý piatok je vo farskom kostole spoločná adorácia od 17.00-17.45. Viac o tejto sviatosti nájdete v katechéza, stačí kliknúť tu.

 

Sviatosť pokánia

Hriech narušuje naše spoločenstvo s Bohom i ľuďmi, zraňuje ich a uzatvára nás životu, láske a dobru. Boh nás volá a ponúka nový začiatok. Vo sviatosti pokánia kresťan ľutuje a vyznáva svoje zlé skutky a stretá s milosrdným Bohom, ktorý mu odpúšťa hriechy, dáva mu pokoj a novú silu na konanie dobra. Pokanie je proces obrátenia, ľútosti a zadosťučinenia. Dôležitejšie než vonkajšia je vnútorná zmena, nový spôsob života, rozchod s hriechom, odklon od zla a túžba zmeniť svoj život. V našej farnosti môžete prijať sviatosť zmierenia v kostole kedykoľvek na požiadanie, pol hodiny pred sv. omšou vo farskom kostole. Sviatosť zmierenia vysluhujeme aj doma, a to chorým, pred prvým piatkom, spravidla vo štvrtok vo Forbasoch od 14.00 a v piatok v Hniezdnom od 8.00. Prečítajte si viac o sviatosti pokánia, stačí kliknúť tu.

 

Sviatosť pomazania

Svätým pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev porúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby ich pozdvihol a zachránil, ba ich aj povzbudzuje, aby boli na osoh Božiemu ľudu tým, že sa dobrovoľne pridružia ku Kristovmu utrpeniu a jeho smrti. O tejto sviatosti píše apoštol Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu” (Jak 5, 14-15). Ak ste vážne chorí, požiadajte o vyslúženie tejto sviatosti. Ak poznáte vážne chorých vo svojom okolí, povzbuďte ich k prijatiu sviatosti pomazania chorých a sprostredkujte im návštevu kňaza. Ak je chorý doma, požiadajte o návštevu miestneho kňaza, ak je chorý v nemocnici, informujte sa o kňazskej službe priamo na oddelení. Sviatosť zmierenia vysluhujeme v našej farnosti aj pri slávení Eucharistie spravidla raz v roku, na sviatok Lurdskej Panny Márie (11. februára). Prečítajte si katechézu o sviatosti pozania chorých, kliknte tu.

 

Sviatosť kňazstva

Kňazstvo je osobné povolanie, ktoré spočíva v tom, že kňaz je osobitým spôsobom zasvätený Kristovi, Veľkňazovi, Učiteľovi, Posvätiteľovi a Pastierovi svojho ľudu, vkladaním rúk a vzývaním Ducha Svätého vo sviatosti kňazstva. Prinášajúc najsvätejšiu obetu, v ktorej sa sprítomňuje a uskutočňuje jedinečná Kristova obeta, kňaz je zárukou, že sa aj naďalej uskutočňuje dielo vykúpenia. Ak v srdci cítite, že vás Boh volá zasvätiť vlastný život jenu a službe blížnym, navštívte kňaza, ktorému dôverujete a poradí vám ako Bohu odpovedať. Prečítajte si katechézu o sviatosti kňazstva, nájdete ju tu.

 

Sviatosť manželstva

Boh stvoril človeka z lásky a povolal ho k láske; to je základné povolanie každého človeka. Vzájomná láska muža a ženy je obrazom jeho lásky k človeku. Zlo okolo nás i v nás sa prejavuje aj vo vzťahu medzi mužom a ženou. Pôvodná jednota je narušená, preto potrebujú Božiu milosť. Sviatosť manželstva je znakom jednoty Krista a cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa tou láskou, ktorou Kristus miluje cirkev; zdokonaľuje ľudskú lásku, upevňuje nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje manželov. Ak chcete prijať sviatosť manželstva, príďte na faru tri mesiace pred plánovanou svadbou dohodnúť termín svadby a termíny predmanželskej prípravy. Ak žijete len v civilnom manželstve a chcete ho cirkevne splatniť, neváhajte o tom rozprávať s kňazom, s ktorým dohodnete podrobnosti. Ak vo vašom manželstve vyhasla láska a civilne ste sa rozviedli, neváhajte osloviť svojho kňaza a spolu s ním hľadať možnosti v novej situácii.

Liturgické čítania pri sobášnom obrade nájdete tu.  

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je rímskokatolícky ale gréckokatolícky kostol). Podľa sčítania obyvateľov v roku 2021 vo farnosti Hniezdne  sa prihlásilo ku rímskokatolíkom 1747 obyvateľov.

V HNIEZDNOM žije 1428 obyvateľov, z toho je 1258 rímskokatolíkov, 85 gréckokatolíkov, 8 evanjelikov, 8 pravoslávnych, 1 jehovista, 1 metodista, 1 kresťanské zbory, 1 starokatolík, 2 ad hoc hnutia, 40 bez vyznania a 23 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 459 obyvateľov, z toho je 388 rímskokatolíkov, 44 gréckokatolíkov, 3 ad hoc hnutia, 1 iné, 20 bez vyznania, 3 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1336 obyvateľov, z toho je 1123 gréckokatolíkov, 101 rímskokatolíkov, 7 pravoslávnych, 1 evanjelik, 9 jehovistov, 1 kresťanské zbory, 25 ostatné a iné, 1 ad hoc hnutie, 51 bez vyznania a 17 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2021)

 

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne
065 01 Hniezdne č. 6

Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com